Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

​Teknologistøttet samhandlingslæring

Stikkord: konnektivisme pedagogikk teknologi kommunikasjon deling sosiokulturelt læringssyn konstruktivisme samarbeid lærerrollen samskriving

Teknologistøttet samhandlingslæring, eller CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning), er læring som finner sted gjennom sosial interaksjon ved bruk av PC/annen enhet eller internett. Teknologistøttet samhandlingslæring karakteriseres av konstruksjon og deling av kunnskap mellom deltakerne, med teknologien som kommunikasjonsform og felles ressurs.

Teknologistøttet samhandlingslæring bygger i stor grad på konstruktivismen og det sosiokulturelle læringssynet - som vektlegger at kunnskap er resultatet av interaksjon, kunnskapsdeling og kunnskapsbygging i et fellesskap. Teknologistøttet samhandlingslæring kan gjennomføres både på nett og i et fysisk klasserom, synkront eller asynkront. Kommunikasjonsverktøy som Skype og FaceTime er ideelle for teknologistøttet læring. Også virtuelle verdener som f.eks. Second Life kan brukes til å utforske og lære sammen.

Aktivitetene har sosial karakter og har derfor gjerne felles problemløsning eller diskusjonsøvelser som utgangspunkt. Samskriving er et godt eksempel på teknologistøttet læringsaktivitet – enten det dreier seg om å skrive en fortelling, et blogginnlegg eller en fagartikkel.

I teknologistøttet samhandlingslæring er elevene svært aktive. Lærerens rolle blir å tydeliggjøre rammer og læringsmål, samt å overvåke læringsprosessen og veilede elevene underveis.

Teknologistøttet samhandlingslæring har fellestrekk med teknologistøttet kooperasjonslæring/samvirkelæring (CSCW – computer supported cooperative working). Sistnevnte er basert på kognitivistisk tenkning, en teori som vektlegger hvordan individet selv konstruerer sin kunnskap. Andre påvirker individets læring, men det er til sist individet selv som utvikler sin læring gjennom aktiviteten det utfører. Teknologistøttet samhandlingslæring ender opp i felles produkt eller forståelse, mens teknologistøttet kooperasjonslæring ender opp i individuelle arbeider og forståelser.  (Kilde: IKT og læring. Praktisk bruk av et digitalt diskusjonsforum i undervisning ved en videregående skole. Masteroppgave i pedagogikk, 2011, Åse Nyheim)


Til refleksjon

  • Innen hvilke emner har du benyttet teknologistøttet samarbeidslæring eller kollaborasjonslæring?
  • Hvilke fordeler kan du se ved de to formene for teknologistøttet læring når det gjelder å få best mulig læringsutbytte for elevene?
  • Hvilke utfordringer vil du som lærer møte på ved bruk av teknologistøttet samarbeidslæring eller kollaborasjonslæring?

Relaterte artikler

Relaterte ressurser

Relaterte historier