Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Problembasert læring

Stikkord: konnektivisme læringsstiler

Problembasert læring er engasjerende og tverrfaglig tilnærming til undervisning. Internett og mobil teknologi gir gode rammer for å drive denne form for undervisning.

Tradisjonelle undervisnings- og læringsmetoder blir stadig mindre relevante for elever som har konstant tilgang på all verdens informasjon. De er vant til å produsere og publisere innhold og har tilgang på flere sosiale nettverk. Det er viktig at vi finner metoder forankret i virkeligheten, der elevene kan utfordres i forhold til deres eget "univers". Teknologi støtter prosessen for både produksjon, tilgang til informasjon og som dokumentasjon av læring. Challenge Based Learning (CBL) er et spennende læringskonsept utvikliet av ansatte hos Apple. CBL bygger på praksis fra problembasert læring.

Lærerens rolle som aktiv veileder i denne prossessen er svært viktig. Elevene skal selv definere og eie problemet og trenger gode verktøy til for eksempel idemyldring, oppgaveoversikt, informasjonsinnhenting, trening, dokumentasjon, refleksjon osv. Modellen under viser en måte å tilnærme seg problembasert læring på

1. PROBLEMBEVISSTHET: Klargjør utgangspunktet. Erkjenner vi at det foreligger en problemsituasjon som representerer en utfordring?

2. PROBLEMDEFINERING: Avgrens og definer det problematiske i situasjonen. Hva er problemet? Hva består det i? Hvilken sammenheng inngår det i? Er det ett eller flere problemer?

3. PROBLEMANALYSE: Finne mulige måter å forstå, belyse og forklare det definerte problemet på – betydning, årsaker og/eller konsekvenser.

4. KONSEKVENSANALYSE: Systematisk analyse, vurdering og kritisk redigering av det som kommer fram i trinn 3. Hva har vi behov for å lære for å få bedre grep om og forståelse av det definerte problemet?

5. PLANLEGGING OG VALG: Formulere lærebehov og læremål, og velge hvordan man vil tilegne seg og hente inn nødvendig kunnskap og informasjon for å forstå, mestre eller løse problemet.

6. GJENNOMFØRING: Gjennomføre læring eller forsøk på å løse problemet.

7. OPPSUMMERING OG EVALUERING: Av den nye kunnskapen og kompetansen som gruppen og gruppemedlemmene har fått i arbeidet med problemet – samt vurdering av gruppens nye problemforståelse.

To momenter er spesielt viktige her: For det første at dette er en metode for gruppeprosesser og at det å bruke tid på å etablere et godt arbeidsmiljø i gruppen er avgjørende. For det andre at det er gruppen selv – de lærende – som skal definere selve problemet, ikke læreren.

Modell og tekst i kursiv hentet fra Roar C. Pettersen, gjengitt på http://www.ytrevenstre.no/hva-problembasert-laering-er-og-ikke-er/


Til refleksjon

  • Er du enig i at teknologitette klasserom krever andre metoder en de tradisjonelle? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hva tenker du er viktige rammer for å legge til rette for problembasert læring?