Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Læringsstrategier

Stikkord: læringsstiler

En læringsstrategi kan defineres som en måte man tilegner seg ny kunnskap og hvordan man bruker den i nye sammenhenger. Et annet ord for læringsstrategier er studieteknikk. Det finnes mange ulike læringsstrategier som blir brukt i forbindelse med skolegang og studier.

Læringsstrategier som benyttes i studier og skolegang finnes i mange varianter og former, tilpasset ulike typerlæringsstoff og elevene alder. Felles for dem
alle er at hensikten blir å organisere og strukturere kunnskapen/lærestoffet slik at det øker læringsutbyttet.


  - Læringsstrategier
  er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er
  strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt
  fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap
  og anvendelse av den i nye situasjoner.

(Opplæringsloven §1-2 og LK 06.)

  - Læringsstrategier defineres som evne til å organisere og regulere egen læring, kunne anvende tid
  effektivt, kunne løse problemer, planlegge, gjennomføre, evaluere, reflektere
  og erverve nye kunnskap og viten, og kunne tilpasse og anvende dette i nye
  situasjoner i utdanning, arbeid og fritid. Dette er vesentlig i arbeidet med å
  legge til rette for livslang læring

( St.melding nr. 30, Kultur for læring 2003-2004.)

Pisa-undersøkelser viser at norske elever har til dels dårlige læringsstrategier. Derfor blir det viktig å systematisk arbeidet med
dette fra småskolealder og videre oppover i skolesystemet.

I de første skoleårene er modellering av læringsstrategier vesentlig.Læreren er modellør og viser, forklarer og modellerer sammen med elevene. Med utgangspunkt i et godt og
variert utvalg strategier som brukes, modelleres og læres er målet å etter hvert gjøre elevene i stand til selv å velge strategi. Når elevene blir metakognitive, der de selv
velger rett strategi utfra oppgavetype og lærestoff, er man kommet dit man vil.

  - Metakognisjon kan hjelpe barn/elever til å få
  kontroll over sin egen læring ved å bli bevisste sin egen tenkning innenfor
  faget og fagområdet. Metakognisjon må integreres i læreplaner, fag og
  fagområder. (

(Brandsford, J., Brown, A., Rodney, R. How People Learn. 2001)

Det er individuelle forskjeller når det gjelder hvilke læringsstrategier som fungerer best. Noen få mennesker husker for eksempel lærestoffet godt selv om de bare
har lest gjennom det de skal kunne en gang. Imidlertid er det for de aller fleste gir det mer og bedre læringsutbytte hvis bruker mer aktive
læringsstrategier. Et fellestrekk ved gode læringsstrategier er at hjernen aktivt bearbeider informasjonen slik at den lettere blir lagret i hukommelsen. Årsaken
til dette forklares ved at det er i innkodingsprosessen at mye av læringen skjer.

Det finnes som sagt mange veletablerte og kjente læringsstrategier som fungerer godt i en studieteknikksituasjon.

I lenkene på denne siden omtales de mer spesifikt, noen har også gode digitale løsninger.


Til refleksjon

 • Hvordan arbeider dere med læringsstrategier på din skole?
 • Hvordan kan du best modellere sammen med dine elever?
 • Hva gjør vi for best å legge til rette for/ understøtte metagonitive elever?

Relaterte artikler

Relaterte ressurser

Relaterte røster