Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Lærende organisasjoner

Stikkord: lærende organisasjon kollektiv skolekultur samarbeid

Begrepet «lærende organisasjoner» er ikke noe nytt begrep, men likevel forholdsvis nytt innen skole/pedagogikk utvikling. Hensikten er å utløse felleskapets beste kvaliteter slik at man får en bedre skole- en skole der fokuset er å gi alle elever en så god opplæring som mulig.

I skolenorge er begrepet Lærende organisajon i vinden som aldri før.Men hva vil det si å være en «lærende organisasjon? Og hvordan kan man arbeide for å være det?

- En lærende organisasjon er en organisasjon som er god på å skaffe og transformere kunnskap slik at man modifiserer sine holdninger som gir ny kunnskap og forståelse.
(Garvin 2000, fri oversettelse).

En lærende organisasjon handler om å utvikle kvalitet innen skolens kjerneoppgaver. Forskere mener at organisasjonene må bygge sine fortrinn på ressurser som er vanskelig for konkurrentene å imitere. Kunnskap er en type ressurs som er vanskelig å kopiere, særlig den type kunnskap som organisasjonen har iboende og som benyttes til å være innovativ og lære av seg selv og andre. Man kan si at organisasjoner som evner dette har en nøkkelkompetanse i å være «lærende».

Men hvordan utvikler man så organisasjonen til å bli lærende? I boka »Den femte disiplin – kunsten å utvikle en lærende organisasjon» (1999) forklarer Peter Senge hvilke utfordringer/disipliner organisasjonen må beherske for å kunne utvikle seg i en slik retning. Hans definisjon av lærende organisasjon danner bakgrunnen for de fem disiplinene boka behandler:

- Lærende organisasjoner er organisasjoner der mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de egentlig ønsker, der nye og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap.
(Senge 1999)

Senge mener videre det er et skille mellom tradisjonelle, autoritære og kontrollerende organisasjoner og lærende organisasjoner. Dette skillet består i evnen til å være i besittelse av og beherske visse ferdigheter og kunnskaper. Disse ferdighetene er personlige disipliner som omhandler hvordan enkeltmennesket tenker, ønsker, samhandler og lærer av hverandre.

De fem disiplinene:

Personlig mestring – Dette omhandler evnen til å være både visjonær og realistisk. «Her og nå» situasjonen er utgangspunktet, men skal ikke fange for mye oppmerksomhet. Fokuset er flyttet til en vurdering av hva som er ønsket utvikling og hva som skal til for å komme dit.

Mentale modeller – Dette består av de grunnleggende forestillingene i en organisasjon som ofte er lite uttrykt offentlig. Fokuset blir å sette ord på og forstå disse mentale modellene og deretter teste ut hvor gode/virkelige de er. Gjennom felles drøfting og forståelse av eksisterende etablerte modeller og forestillinger kan man så bygge nye modeller som har god felles forankring i virkeligheten.

Felles visjon – Visjonsbygging omhandler å knytte felles mål, felles profil inn i et felles fremtidsbilde. Senge mener videre at det er svært viktig at en felles visjon er knyttet til personlige visjoner hos individene i organisasjonen. En visjon blir først en levende levende kraft når folk virkelig tror de kan være med på å skape sin egen framtid.

Gruppelæring – Denne disiplinen er sentral å mestre i gjennomføringen. En felles visjon og ønske er i seg selv ikke tilstrekkelig for å skape endring.Utfordringen ligger i å arbeide som et team og dra i samme retning. Det er essensielt å mestre både effektiv dialog og diskusjon, og ha evnen til å bevege seg bevisst mellom disse.

Systemisk tenking –Dette er Senges femte disiplin. Alle disiplinene utvikles parallelt, men denne disiplinen integrere de andre komponentene, tar med seg de gode løsningene og legger til rette for effektive og bedre organisasjonsmodeller. Tanken er at man gjennom dette arbeidet med de ulike disiplinene erfarer at helheten kan bli større enn en summen av de enkelte komponentene. Skal man utvikle seg til en lærende organisasjon må aktørene kunne se seg selv som både en del av utfordringene og en del av løsningene. Aktørene må være en del av utviklingen av egen organisasjon fremfor å fordele skyld utenfor deg selv.

- Det er en illusjon å tro at verden består av adskilte og usammenhengende krefter. Når vi gir slipppå denne illusjonen kan vi bygge "lærende organisasjoner", organisasjoner der mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de egentlig ønsker, der nye og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap.(Senge 1999:9)

Kilder: Senge,Peter M. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization.


Til refleksjon

  • Hvilke felles arenaer har dere på skolen din for å skape rom for utviklingen av en lærende organisajon?
  • Hvordan arbeider dere på din skole for å bli en lærende organisasjon?
  • Hva må du bidra med og utvikle deg på for å være en aktiv deltaker i utviklingen av en lærende organisasjon?