Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Kommunikasjon - om budskap

Stikkord: kommunikasjon budskap

Kommunikasjon oppstår når et budskap, bevisst eller ubevisst, formidles til andre synkront eller asynkront.

Vi mennesker startet med å bruke gester og lyder (symboler) som så har utviklet seg til språk som åpnet opp muligheter for muntlige overleveringer og gjenfortellinger. Etter hvert fikk vi også systemer for grafisk notasjon av mening og innhold gjennom ulike skriftsystemer.

En avsender ytrer seg – bevisst eller ubevisst – om noe som blir tolket av andre. I denne sammenhengen trenger ikke ytringen å være bruk av språk i tradisjonell forstand – kroppsspråk, bilder, musikk, dans eller andre former for uttrykk som gir sansepåvirkning, kan være bærer av et budskap. Budskapet kan inneholde informasjon, kunnskap, opplevelse eller følelse som en avsender deler med andre. Budskapet kan også ha et innhold som innbyr til respons fra andre – et spørsmål, en påstand, en provokasjon, som gjør det naturlig at andre reagerer på og kommuniserer en ytring «tilbake».

Det er verdt å merke seg at i vår «digitale tidsalder» endres ikke det grunnleggende med kommunikasjon. Det dreier seg fremdeles om å formidle et budskap slik at det blir forstått. Den tekniske utviklingen som pågår, skaper nye trender for kommunikasjon, og vi både påvirker og påvirkes av disse trendene. Muligheten for å dele bilder og videoer gjør for eksempel at det har blitt en vanlig del av både faglig og sosial kommunikasjon.

Budskapets art

Digitale tjenester gir oss både muligheter og utfordringer når vi skal formidle et budskap. På sitt beste er de digitale tjenestene med på å forsterke og klargjøre budskapet. En video eller en animasjon kan gi muligheter for alternative vinklinger av både faglig og sosialt innhold. Samtidig kan ubevisst bruk av de tekniske mulighetene som finnes i de digitale
tjenestene, gjøre budskapet mer utydelig. Et eksempel kan være bruk av presentasjonsverktøy på en slik måte at kule effekter blir hovedfokuset mens det faglige kommer i bakgrunnen. Det samme kan skje når en lager video med utgangspunkt i de tekniske mulighetene som finnes i kameraet og programvaren fremfor å fokusere på innhold og budskap. Digitaliseringen er slik med på å skape både nye muligheter og utfordringer.

Tolking av budskap

Et budskap er sjelden entydig. Begrepet «entydig» i sammenheng med kommunikasjon, innebærer at både avsender og mottaker tolker og opplever innholdet i budskapet likt. Den enkeltes forutsetninger, sammenhengen kommunikasjonen foregår i, og form og innhold i kommunikasjonen gir i de fleste tilfeller ulike opplevelser. Selv den mest saklige og presise informasjon kan reise spørsmål som går langt ut over innholdet i informasjonen: Hvorfor blir dette sagt/skrevet akkurat nå? Hvem er det som står bak informasjonen? Hvem er informasjonen rettet mot? Hva betyr informasjonen for meg? Tror jeg på dette? Er jeg enig? Er noe annet viktigere? Osv. osv.

Disse spørsmålene er minst like aktuelle når vi kommuniserer digitalt, og vi kan legge til: Hvorfor ble det lagt ut på Facebook og ikke på bloggen? Hvem har trykket «liker»? Hvem er tagget? Mange er vant med å ha en tydelig målgruppe for budskapet sitt, f.eks. «gjengen», læreren, foreldrene eller bestevennen, men i digital kommunikasjon kan mottakerne blir mange flere og noen helt andre enn de som opprinnelig var målgruppen. Dermed må budskapet formidles både med tanke på hvem som er målgruppen og hvem som kan komme til å bli mottakerne. På samme måte må budskapet tolkes ut fra hvem sender hadde i tankene da det ble formidlet. Når en henter informasjon fra internett, kan det være lurt å stille seg noen av de samme spørsmålene for å vurdere kildens troverdighet. Informasjon som er delt med tanke på venner, har nødvendigvis ikke samme nøyaktighet som informasjon rettet mot et fagmiljø.


Til refleksjon

  • Er det lett å la seg blende av teknologiens muligheter? Har du eksempler på at du eller andre nær deg har latt seg bergta av teknologien fremfor innholdet? Hva kan vi gjøre for at vi eller andre ikke skal gå i den fellen?
  • Er det lettere å misforstå budskap som blir formidlet digitalt? Er det selve tjenesten (SMS, Skype, Facebook, Word, PowerPoint, youtube osv.) som er årsak til misforståelsen, eller er det måten den blir brukt på?