Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

ITU Monitor - Monitor skole 2013

Stikkord: senter for ikt monitor norge 2013 blogg

Monitor skole er en undersøkelse av elevers bruk av IKT, deres valg og utvikling av læringsstrategier og deres læringsutbytte (digitale kompetanse). Undersøkelsen gjennomføres av Senter for IKT i utdanningen hvert annet år. Monitor skole viser sammenhenger mellom mål i Kunnskapsløftet, bruk av digitale verktøy og elevers læringsutbytte. Annethvert år er undersøkelsen kvalitativ (2010, 2012), og annethvert år kvantitativ (2011, 2013).

Monitor skole 2013 er den sjette undersøkelsen om bruk av digitale verktøy i skolen, lærernes og elevenes digitale kompetanse og skoleledernes digitale prioriteringer. Monitor skole 2013 er en undersøkelse som går til utvalgte elever, lærere og skoleledere ved 500 norske skoler, henholdsvis på 250 skoler med 7. Trinn, 150 skoler med 9. trinn, og 100 skoler med Vg2. Spørsmål som stilles handler om kva som kjennetegner elevenes bruk av IKT på skolen og i fritiden? Hvilken rolle spiller IKT for elevenes oppfatning av læringsmiljø og motivasjon? Hvordan styrke pedagogisk bruk av IKT i skolen?

Om Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen ble etablert i 2010 og er organisert som et forvaltningsorgan direkte under Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til bruk av IKT for økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn, elever og studenter. I læreplan for norsk skole er det formulert kompetansemål som omhandler digital kompetanse. Digital kompetanse er ikke knyttet til ett fag, men det er en forventning om at digital kompetanse og digitale ferdigheter skal inngå på tvers av fagene. I denne studien defineres digital kompetanse som det å tilegne seg og behandle informasjon, inneha digital dømmekraft og produsere og bearbeide informasjon. Av faktorer som påvirker elvenes digitale kompetanse, ser man at familiebakgrunn, skoleprestasjoner, selvtillit angående egne ferdigheter og hvilke strategier de har for å finne og bearbeide informasjon, har betydning. Skolen har en viktig oppgave når det gjelder å motvirke sosiale skiller. Når skolene som deltar i studien blir sammenliknet, ser en forskjeller i digital kompetanse mellom dem. Skolens satsing på og arbeid med IKT og digital kompetanse vil ha innvirkning på hvordan elevene presterer. Dette er i tråd med resultatene fra PISA 2009 for Norge som viste at det var større variasjoner mellom skolene i digital leseskår enn ved lesing på papir.

Noen tall fra undersøkelsen:

 • 43,5 % på 9. trinn bruker data 1-3 timer i uken
 • 45 % på 7. Trinn bruker data under 1 time i uken
 • 43% av lærerne produserer digitalt undervisningsmateriell
 • 9 av 10 lærere bruker IKT for å gjøre undervisningen mer spennende
 • 45% av elevene på 9. trinn kan bruke regneark
 • 1 av 6 elever på 9. trinn mener datamaskinen er forstyrrende i undervisningen
 • Lite digital mobbing, men mer på 7. trinn enn på 9. trinn og Vg2
 • I engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag opplyser mer enn 63% av elevene at de bruker datamaskin månedlig eller sjeldnere
 • 23,6% av lærerne kan ikke bruke regneark til å tegne en graf

Til refleksjon

 • Hvordan kan man øke elevenes IKT-kompetanse? 
 • Er du enig med dem som sier at dette bare kan gjøres gjennom å øke lærernes IKT-kompetane?
 • Hva gjør du aktivt for å øke din egen IKT-kompetanse?
 • Hvordan deler du din kompetanse?

Til fordypning